Auteur

Raymond Gradus

In memoriam Jarig van Sinderen

Vorig week is Jarig van Sinderen (1953–2020) overleden. Hij was beleidseconoom bij uitstek en bouwde bruggen tussen beleid en wetenschap.

Bijdrage van werknemer betere oplossing dan schrappen ontslagboete

De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) loopt eind mei af. Minister Koolmees wil de ontslagboete schrappen in een nieuwe regeling, maar alternatieven zijn beter.

Rekensom over corona leert: maximale belasting zorg kan nog jaren duren

Om groepsimmuniteit op te bouwen is het belangrijk te onderzoeken wat deze benadering van het kabinet zal betekenen voor de capaciteit in de zorg en hoe lang deze capaciteit nodig is. Op basis van empirische gegevens kan een indicatieve rekensom worden opgesteld.

Meer glasbakken voor betere recycling niet kosteneffectief

Het kabinet wil naar een circulaire economie, en heeft dit doel vertaald in ambitieuze doelstellingen voor de afvalinzameling. De recycling van glas moet omhoog naar negentig procent. Om dat te bereiken mikt men op het neerzetten van meer glasbakken, maar is dat wel effectief?

Afvalbeleid kan doelmatiger

Het Nederlandse afvalbeleid is effectief in het verminderen van de kilogrammen restafval. Maar wat zijn de kosten hiervan en hoe staat het met de milieueffecten? Zijn er ook doelmatiger alter­natieven mogelijk?

Digitalisering gemeenten neemt langzaam toe

Voor burgers is het belangrijk dat de gemeentelijke dienstverlening snel en goed verloopt. Digitalisering is een middel om dat bereiken. Sommige gemeenten zijn echter een stuk verder dan andere met het digitaliseren van hun dienstverlening. Wat verklaart dat onderlinge verschil?

Discussie over afvalbeprijzing

Raymond Gradus en Elbert Dijkgraaf onderzoeken in ESB 4756 waarom gemeenten overstappen op gedifferentieerde tarieven in de afvalstoffenheffing. Ze vinden dat gemeenten met gefragmenteerde gemeenteraden minder vaak overstappen. Corine Hoeben betoogt hier dat deze conclusie niet getrokken kan worden als gemeentelijke herindelingen op een andere manier meegenomen worden in de analyse.

Fragmentatie gemeenteraden hindert invoering afvalbeprijzing

Steeds meer gemeenten passen gedifferentieerde tarieven ­(diftar) bij de afvalinzameling toe. Welke factoren verklaren of een ­gemeente switcht naar een diftarsysteem? En waarom switchen sommige gemeenten weer terug?

Door fixatie op langdurige stagnatie mis je veel

Structurele factoren, zoals een vertraging in de wereldhandel en beleidsonzekerheid, zijn overtuigendere verklaringen voor de lage groei dan een langdurige stagnatie.

Uit het veld: Het basisinkomen

Raymond Gradus en Alexander de Roo over de economische effecten van een basisinkomen.

Behandel nascheiding plastic als volwaardig alternatief

Nascheiding van plasticafval levert meer recyclebaar afval per persoon of dan brondscheiding zonder tariefdifferentiatie. Interessant aan nascheiding is de potentie voor verdere toename van de effectiviteit ervan.

Recycling van kunststof legt het af tegen tegen energieterugwinning


Boeken


De effectiviteit van het recyclingbeleid


Kostenbesparingen door tariefsystemen voor huisafval


Collectief stelsel met meer maatwerk en minder generatieconflicten


Discussie over: Belastend vlees en vleesbelasting


Naschrift bij: Heen en weer in privatisering afval


Heen en weer in privatisering afval


Een internationale vergelijking van zorghervormingen


De effecten van uitbesteding van afvalinzameling


Sociale vlaktaks als sluitstuk boxensystematiek


De langdurige zorg vergeleken in Nederland en Duitsland


Krachtig uit de crisis


De beleidsmaatregelen voor de WAO gekwantificeerd


Op weg naar houdbare overheidsfinanciën


Reactie op: Het houdbaarheidstekort van de crisis


Beweging op de woningmarkt


Duurzame langdurige zorg


Nieuw-Zeeland niet langer aan de top