Auteur

Herman Vollebergh

Onmisbaar beleidseconoom

Onlangs overleed de econoom Eric Drissen onverwacht. Een portret van een gepassioneerde beleidseconoom op het gebied van milieu en natuur.

Europese Green Deal dwingt tot aanscherping Nederlands klimaatbeleid

De Green Deal van de Europese Unie stelt strengere klimaatdoelen. Wat betekent deze aanscherping voor het Nederlandse klimaatbeleid? – Een update, na de presentatie van de voorstellen van de Europese Commissie op 14 juli.

Veel milieuschade bij grondstoffengebruik blijft onbelast

Bij het gebruik van grondstoffen en materialen ontstaat er vaak milieuschade. Welk deel hiervan is onbeprijsd, en om welke grondstoffen en materialen gaat het dan precies? Een analyse van de grondstofstromen door de Nederlandse economie en de daaraan gekoppelde omvang van vervuiling en afval.

Circulaire economie als vliegwiel van klimaattransitie

De aandacht voor het terugdringen van het primaire grondstoffengebruik is nauw gerelateerd aan de inzet van fossiele-energiedragers die worden ingezet als grondstof of bij de verwerking van grondstoffen tot materialen en eindproducten. Welke kansen voor het klimaatbeleid biedt hierbij een beleid gericht op de circulaire economie?

Opties om emissiehandel te laten bijdragen aan de energietransitie

In het licht van de klimaatafspraken die eind 2015 in Parijs zijn gemaakt, is het van groot belang om de uitstoot van ­koolstof­dioxide (CO2) adequaat te beprijzen. In de Europese Unie wordt het uitstoten van CO2 beprijsd via het emissiehandelssysteem (EU ETS). Maar de prijs blijft veel lager dan verwacht. Kan Nederland zelf aanvullende maatregelen nemen?

Morrelen aan de energiebelasting voor een beter milieu

Momenteel is er veel discussie over mogelijke aanpassingen van de energiebelasting, mede in het licht van de klimaatafspraken die eind 2015 in Parijs zijn gemaakt. Een correctie van de kostenverhouding tussen aardgas en elektriciteit kan leiden tot een welvaartsverbetering.

Instrumenten voor energie- en klimaatbeleid

De beschikbare evaluaties leveren nog onvoldoende kennis op over de effectiviteit en efficiëntie van het huidige instrumentarium om temperatuurstijging in de wereld te beperken.

Pigouviaanse belastingen op energie in Nederland


Economische analyse van de energie-investeringsaftrek


Leren door communiceren tussen onderzoek en beleid: een essay


Consumentenvoorkeuren voor duurzamere consumptie


Dilemma's rond duurzame consumptie


Milieuverdragen stimuleren kennistransfers


Kosten en baten van waterkwaliteitsbeleid


Naschrift


Veilen is efficiënt


Van de regen in de drup?


Evaluatie vennootschapsbelasting


Op grond van welvaart


Diversificatie gewenst


Ecologische belastingeenheden


Telecommunicatie en doelmatigheid


Hoe natuurlijk is het monopolie van PTT-Post?


Een Marshall-plan voor de aarde


De broze relatie tussen gezondheid en milieu


Gezocht: energieke energieheffingen


Milieu en infrastructuur


Financiële gevolgen van regulerende milieuheffingen


Vervuilen schaadt, betalen baat


Fiscale bouwstenen voor een mondiaal koolstofbeleid