Auteur

ESB Redactie

Zelfvertrouwen

De financiële kennis van vrouwen wordt onderschat, omdat ze bij enquêtes over financiële kennis bescheidener zijn dan mannen. Tot deze conclusie komen Bucher-Koenen et al. met behulp van een aangepaste enquête.

Bankrun

De Jong laat zien dat het type bank waar een klant een rekening opent, invloed heeft op de mate waarin een klant geld opneemt. Bij een bankrun zijn vooral klanten van een bank met een laag rendement en een hoge liquiditeit geneigd snel geld op te nemen.

Sterftecijfer corona

Camehl en Rieth onderzoeken hoe het sterftecijfer door corona beïnvloed wordt door toenemende overdraagbaarheid, een toename in de mobiliteit en inperkingsbeleid van de overheid.

ESB 4796: Visie op de geldpers

De Moderne Monetaire Theorie is het onderwerp van het nieuwe themanummer van ESB.

Inclusieve markt

Er wordt vaak beweert dat voor het bereiken van langdurige groei in een markt er een afweging gemaakt moet worden tussen gelijkheid en groei. Aghion et al. laten zien dat dit niet het geval is en dat vooral de dynamiek in de markt van belang is.

New Paper Sessions 2021

The KVS New Paper Sessions gives economists an opportunity to present their latest research and get feedback from peers. This year's KVS New Paper Sessions takes place online, through Zoom! Please submit your paper before 15 May 2021.

Ongelijke scholing

Lutz et al. laten met behulp van data over geletterdheid zien dat de wereldwijde ongelijkheid op onderwijsgebied toeneemt.

Betaalde ranglijst

Fabrikanten kunnen bij webwinkels vaak betalen voor een hogere plek in de zoekopdrachten van klanten. ACM verwacht dat door 'betaalde ranglijsten' prijzen van producten stijgen en de kwaliteit daalt. Onderzoek toont aan dat dit niet het geval is.

Parkeerkosten

Parkeren op straat is in Amsterdam relatief duur. Ostermeijer et al. laten zien dat deze hoge parkeerkosten effect sorteren. De vraag naar parkeerplekken op straat neemt namelijk af als gevolg van de hoge parkeerkosten.

Gescheiden naar school

Volgens Vogels et al. is de ruimtelijke en sociale scheiding tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs van verschillende opleidingsniveaus schadelijk voor de sociale cohesie en burgerschapvorming.

Uitgelicht: Effectievere overheidssteun bij lage rente

Di Serio et al. concluderen op basis van Europese paneldata dat het effect van overheidsuitgaven op de economie groter is wanneer de rentevoet op staatsobligaties lager is dan de groeivoet van het bbp.

Democratie en corona

Democratische landen zijn minder effectief in het bedwingen van corona­besmettingen dan autocratische landen. Dit concluderen Karabulut et al. op basis van data over corona en democratiescores.

ESB 4791: Lockdown

Wegen de baten van de coronamaatregelen op tegen de kosten? Het novembernummer biedt twee maatschappelijke kosten-batenanalyses naar deze vraag en vier bespiegelingen op deze analyses.

Voetbalcoaches

Bryson et al. tonen aan dat het wisselen van voetbalcoach niet veel effect heeft op de teamprestaties. Als een coach zelf ontslag neemt, is er zelfs helemaal geen effect.

Duitse hervormingen

Duitsland voerde begin jaren nul de Hartz-hervorming uit om de werkloosheid tegen te gaan en de groei te bevorderen. Immel laat zien dat deze hervormingen hun doel hebben bereikt, maar dat ook de inkomensongelijkheid erdoor is toegenomen.

Waterbesparing

Ansink et al. onderzochten hoe waterverspilling verminderd kan worden. Het plaatsen van waterbesparende hulpmiddelen blijkt een kosteneffectieve oplossing te zijn. Huishoudens een training geven hoe ze water kunnen besparen blijkt niet effectief te zijn.

ESB 4795S: Creatie en verdeling

Een ESB dossier over ons begrip van de werking van de economie.

ESB 4795: Verantwoord rendement

In dit ESB themanummer bekijken we de samenhang tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. Er lijkt namelijk een steeds grotere kloof te ontstaan tussen deze twee.

Sociaal risico’s mijden

Risicomijdende inwoners die meer gaan verdienen zijn bereid om meer te betalen voor sociale voorzieningen. Volgens Wiese en Eriksen beschermen deze betalingen de risicomijdende inwoners tegen negatieve effecten door bezuinigen op sociale voorzieningen.

Conjunctuur in jeugd

Cotofan et al. laten zien dat de stand van de economie tijdens de adolescentie bepalend is voor loopbanen. Volwassen worden tijdens een laagconjunctuur zorgt voor een focus op inkomen, terwijl de focus betekenisvol werk is bij een hoogconjunctuur.

Sociale aard in model

Het economische standaardmodel gaat uit van individuen die rationeel en zelfzuchtig zijn. Saez laat zien dat dit model niet geschikt is om de huidige samenleving mee te verklaren. De sociale aard van individuen moet opgenomen worden in het model.

Discriminerend verdelen

Met een experiment laten Fischbacher et al. zien dat het bij een herverdeling belangrijker is of iemand tot dezelfde groep behoort, dan of de herverdeling eerlijk gebeurt.

Divergentie door online-college

Cacault et. onderzochten het effect van online-colleges op de cijfers van studenten. Het blijkt dat bovengemiddeld presterende studenten door de livestreams hogere cijfers halen, terwijl ondergemiddelde studenten slechtere resultaten behalen.

Stress in het bedrijf

Financiële beperkingen binnen een bedrijf kunnen stress veroorzaken bij werknemers. Kárpáti en Renneboog laten zien dat werknemers van bedrijven die minstens 25 procent van hun schuld moeten herfinancieren gemiddeld 0,44 procentpunt vaker antidepressiva slikken.

Ongelijker door centrale bank

De onafhankelijkheid van centrale banken draagt bij aan de inkomensongelijkheid, doordat ze begrotings- en monetair beleid verzwakken, waardoor o.a. vermogens stijgen door financiële deregulatie en lonen afnemen door arbeidsmarktderegulering. Dit laten Aklin, Kern en Negre zien.

Zelfmoord door corona

Ten opzichte van 2019 kan in de Verenigde Staten een deel van de oversterfte in 2020 worden verklaard door een toename van het aantal overdoses en door zelfmoorden. Tot deze conclusie komt Mulligan met behulp van sterftedata uit Amerika.

Seksistisch advies

Vrouwen die om informeel carrièreadvies vragen, krijgen veel meer informatie over de balans tussen werk en privé dan mannen blijkt uit een experiment van Gallen en Wasserman.

Anticyclische staatsschuld

Doordat staatsobligaties in crisistijd aantrekkelijker zijn dan in economisch stabiele periodes is de staatsschuld beter houdbaar, en is er dus meer ruimte voor stabilisatie van de economie in crisistijd. Tot deze conclusie komt Bonam met behulp van een theoretisch model.

Belastingverlaging

In de strijd tegen de economische gevolgen van de corona­crisis had Duitsland de btw van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 verlaagd. Fuest et al. concluderen op basis van data over de supermarktprijzen dat de belastingverlaging de consument ten goede kwam.

Opgeven van vrijheden

Door de coronacrisis hebben burgers vrijheden moeten inleveren. Een enquête van Alsan et al. laat brede steun zien onder inwoners voor het inleveren van vrijheden om de coronacrisis te bestrijden.